Retningslinjer

Retningslinjer for medlemsskab af Rytmisk Musik København

1.1 Om foreningen

Rytmisk Musik København er en øvelokaleforening hjemmehørende i Københavns Kommune. I daglig tale benævnes foreningen ”RMK”.

1.1.1 Vedtægter

Foreningens vedtægter kan læses her.

1.1.2 Bestyrelsen

Foreningen er ledet af en bestyrelse på 5-8 personer, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udforme regler og visioner for foreningen.

1.1.3 Daglig leder og ansatte

Indtil videre varetages den daglige drift af øvelokalerne, administration af medlemmerne samt diverse praktiske funktioner af bestyrelsesmedlem Claus Gammelby.

1.1.4 Hjemmeside

Foreningens hjemmeside hedder www.bunkermusik.dk.

Hjemmesiden indeholder generelle informationer om foreningen og bestyrelsen. Hjemmesiden opdateres af daglig leder.

2. Medlemskab

2.1 Nye medlemmer

Man kan indmeldes i foreningen på én af følgende måder:

1) Som nyt band eller ny solist, hvis man har stået på venteliste: Man tilbydes et øvelokale efter tur efterhånden som der bliver plads i foreningen

2) Som nyt bandmedlem, der erstatter et udmeldt bandmedlem eller supplerer eksisterende bandmedlemmer.

3) Som passivt medlem ved betaling af årskontingent. Ønsker du passivt medlemskab, kontakt da dagligleder(a)bunkermusik.dk

Når man bliver tilbudt et øvelokale i RMK får man fremvist øvelokalet og har derefter en uge til at beslutte sig. Takker man nej til øvelokalet går tilbuddet til de næste på ventelisten, og man fjernes herefter fra ventelisten.

2.1.1 Ventelisten

Interesserede musikere skal skrives op på foreningens venteliste til en plads i et øvelokale her. Ventelisten danner baggrund for indmeldelsen af nye bands og solister efterhånden som der bliver plads i øvelokalerne. Ventelisten revideres hvert halve år. Man skal besvare ventelistemails aktivt, ellers fjernes man af ventelisten.

2.1.2 Nyt bandmedlem

Hvis et band får nye medlemmer skal disse indmeldes under forudsætning af at medlemmets tilknytning til bandet – og derved lokalet - kan dokumenteres. Dette gælder både nye medlemmer der 1) erstatter udmeldte bandmedlemmer og/eller 2) supplerer eksisterende bandmedlemmer.

2.1.3 Definition af bands

To eller flere medlemmer, der spiller sammen, kan betegnes som et band. Bands med eget trommesæt skal tælle minimum tre medlemmer.

2.1.4 Definition af solister

Solister er ét medlem som øver for sig selv på sit eget udstyr, og/eller RMK's sanganlæg.

2.2 Lokalekvoter

Bestyrelsen sikrer at minimum 10 personer er indmeldt i hvert lokale. Kvoten for lokalerne er indført med det formål 1) at leve op den aftale der er indgået med Københavns Kommune om driftsstøtte samt 2) at tilgodese flest mulige medlemmer samt 3) at sikre medlemmerne et lavt månedskontingent.

Der er ingen regler for maksimum antal medlemmer i lokalet.

2.3 Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker på kontoret efter aftale.

2.3.1 Medlemsblanket

Ved indmeldelse opgives oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato.

2.3.2 Betalingsservice (BS)

Det er et krav for medlemskab, at man tilmeldes automatisk opkrævning via BS (pengeinstitutternes betalingsservice). Tilmeldingen foretages på kontoret ved indmeldelse. Foreningen trækker automatisk årskontingent og månedskontingent via medlemmernes tilmeldte konti.

2.4.1 Årskontingent

Medlemmerne betaler hvert år kr. 200,00 i årskontingent for medlemskab i foreningen. Årskontingentet giver stemmeret ved foreningens generalforsamling og adgang til foreningens øvrige arrangementer og medlemsfordele. Der betales fuldt årskontingent for indeværende år uanset indmeldelses- og udmeldelsestidspunktet

2.4.2 Nøgle og depositum

Ved udlevering af nøgle betales et nøgledepositum på kr. 500,00

Nøglen er personlig og må ikke udlånes.

Nøgledepositummet tilbagebetales ved udmeldelse eller når medlemmet afleverer sin personlige nøgle. 

2.4.4 Månedskontingent

Månedskontingentet er kr. 200,00

2.5 Opkrævning af månedskontingent

Månedskontingentet betales forud hver måned og opkræves af hvert enkelt medlem individuelt.

Det enkelte medlem opkræves automatisk via den BS-tilmeldte konto. Afvisning eller udeladelse af kontingentbetaling medfører udmeldelse med krav om betaling af restance.

2.6 Ændringer i medlemsdata

Det er medlemmets eget ansvar at meddele administrationen, hvis der sker ændringer i medlemmets personlige data (fx adresseændringer, ny e-mail mm). Oplysningerne kan fremsendes som e-mail til dagligleder(a)bunkermusik.dk. En forældet mailadresse er ikke en undskyldning for ikke at blive holdt informeret af foreningen.

2.7 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse eller daglig leder med minimum 1 måneds varsel. Dvs. at en udmeldelse gældende fra fx 1. maj skal varsles senest 31. marts. Der betales månedskontingent som hidtil indtil udmeldelsen træder i kraft. Ved udmeldelse afleveres nøgle, hvorefter depositum tilbagebetales.

2.8 Eksklusion

Foreningen kan eksludere medlemmer, der ikke lever op til foreningens krav og retningslinjer.  Dette gælder hvis et medlem:

  • Undlader at betale kontingenter (bestyrelsen fastsætter restancefrister)
  • Skader foreningens interesser og anseelse eller modarbejder foreningens formål 
  • Udøver hærværk på foreningens faciliteter, herunder grov misvedligeholdelse af øvelokaler
  • Undlader at overholde foreningens ordensregler. Læs dem her
  • Udebliver fra RMK's årlige generalforsamling uden at melde afbud

Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion på et bestyrelsesmøde. Beslutningen kan dog efterprøves ved førstkommende generalforsamling, hvis dette begæres. Det skal i øvrigt understreges, at ekskluderede medlemmer opkræves eventuelle restancer til foreningen.

3. Sikkerhed

3.1 Låsesystem

RMK har et analogt låsesystem, og medlemmernes nøgler er systemnøgler der passer til

1. Lokale, 2. Gangareal, 3. Nedgangslem.

Nøglen er personlig og må ikke udlånes til andre.

3.1.1 Tab af nøgle

Hvis den personlige nøgle bortkommer skal det straks meddeles daglig leder.

Den tabte nøgle betyder tabt nøgledepositum. Medlemmet betaler nyt nøgledepositum på kr. 500,00 ved udleveringen af ny nøgle, samt et administrationsgebyr på kr. 500,00 

Administrationsgebyret refunderes ikke ved indlevering af nøgle(r).

3.2 Alarmsystem

RMK har et brandalarmssystem og der forefindes instruktioner i indgangsaprtiet om, hvorledes dette skal betjenes. 

3.3 Forsikring

Medlemmerne er selv ansvarlige for at forsikre deres instrumenter og den øvrige musikudrustning, der opbevares i øvelokalerne. Ved henvendelse til daglig leder kan man få information om instrumentforsikringer via RMK. Foreningen fraskriver sig et hvert ansvar for skader på og tyveri af instrumenter, anden musikudrustning og øvrige personlige ejendele.

4. Regler for øvelokaler

4.1 Tidsrum for øvning

Der må øves i RMKs øvelokaler 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Der må ikke overnattes i bunkerne. 

4.1.1 Fordeling af øvetider

Øvelokalets brugere fastsætter og fordeler selv øvetiderne indbyrdes i lokalet, ved brug af lokalets kalendersystem. Bands har fortrinsret til aftentider. Solister kan ikke forvente at have fast aftentid.

4.1.2 Strøm

Hvert øvelokale har sin egen el-gruppe på eltavlen i gangen. Dette dækker el-behovet under almindelig øvning. Men vær opmærksom på at mange samtidigt tændte apparater kan overbelaste stømforsyningen!

Sørg generelt for at spare på strømmen og sluk lyset og alt musikudstyr når du forlader lokalet. Et lavt el-forbrug i foreningen betyder lavere udgifter for kommunen og medlemmerne - og bidrager til et bedre klima.

4.2 Vedligeholdelse

4.2.1 Oprydning

Lokalets brugere er ansvarlige for den daglige oprydning i lokalet. Almindeligt affald (emballage mm) kan lægges i de opstillede skraldespande i øvelokalerne, som efter behov tømmes i affaldsbeholderne ved indgangen til bunker 119.

Større effekter, storskrald og lignende skal på genbrugspladsen. Det er medlemmernes eget ansvar at fjerne affald og storskrald. 

Der må ikke forefindes andre effekter på fællesarealerne end dem opstillet af RMK! Brandvæsnet kommer jævnligt på uanmeldte besøg, og findes der effekter på gangene der hindrer flugt eller skaber brandfare kan brandvæsnet i værste fald lukke foreningen.

4.2.2 Rengøring

Lokalets brugere er selv ansvarlige for at rengøre øvelokalet. Støvsuger findes i indhakket ved den midterste dør.

4.2.3 Indeklima

Der er automatisk udluftning i øvelokalerne, som altid skal være i drift. Der findes en affugter tilsluttet afløb i gulvet, som altid skal være i drift. Der findes en varmepumpe, hvor temperaturen kan indstilles efter behov. Når lokalet forlades skal varmepumpen være i drift og indstillet på 19 gr.  

4.2.4 Indretning og udsmykning

Der må hænges plakater og anden udsmykning op i lokalet, så længe der ikke sker unødig slitage på vægge, lofter og lydisolering. Desuden skal brandalarmen være fri for effekter. 

4.2.5 Betingelser for opbevaring af udstyr

Medlemmer må kun opbevare udstyr, der benyttes til at øve på. Det er bestyrelsens ret og opgave at anvise den bedste udnyttelse af pladsen i lokalet. 

4.2.6 Fejl og mangler

Fejl og mangler på udstyr og maskiner opstillet af RMK meddeles daglig leder på dagligleder(a)bunkermusik.dk

5. Øvrige regler

5.1 Ophold på fællesarealer

Fællesarealerne er passage for foreningens medlemmer og deres adgang til øvelokalerne. Efterlad ikke instrumenter eller øvrige effekter på gangarealerne.

5.1.1. Toiletforhold  

RMK har særlig tilladelse til at benytte det offentlige toilet ved Eventyrkiosken uden for almindelig åbningstid. Der findes en nøgle til toilettet i indgangen til bunkerne ved siden af el-tavlen.

Det er yderst vigtigt at holde toilettet i pæn stand, og huske at låse toilettet efter brug!

5.1.2 Sækkevogn

Der er placeret en sækkevogn i hvert bunkerkompleks. Denne kan benyttes til transport af udstyr og andet. Husk at stille den tilbage efter brug!

5.1.3 Rengøring af fællesområder

Rengøring på fællesarealer og gangarealer foretages af den daglige leder.

5.2 Rygning på gangarealer

Det er ikke tilladt at ryge i øvelokalerne og på gangarealerne.

5.3 Personlige opslag på fællesarealer

Personlige opslag, reklamefoldere eller øvrige meddelelser må kun hænges på opslagstavlerne på gangarealerne med en dato på opslaget. Opslaget nedtages efter behov.

Kunst og udsmykning af gangarealerne skal godkendes af bestyrelsen.

6. Daglig kontakt til medlemmer

Den væsentlige kontakt mellem RMK og medlemmer går via mail. Det er medlemmets ansvar at sikre RMK den korrekte mailadresse. Når mails fra RMK udstikker svarfrister ift. konkrete forslag og spørgsmål, forventes det at medlemmer responderer indenfor fristen. Ved undladt svar, opfattes det som medlemmets samtykke ift. bestyrelsens følgende beslutninger og handlinger. 

7. Medlemsbetingelser og lign.

Medlemmer er selv ansvarlige for at kende til RMK’s formelle regler og rammer – de findes på http://bunkermusik.dk. 

God fornøjelse i Rytmisk Musik København.