Info om foreningen og lokalernes brug

Retningslinjer for brug af øvelokalerne

1. Rytmisk Musik København

1.1 Om foreningen

Rytmisk Musik København er en øvelokaleforening hjemmehørende i Københavns Kommune. I daglig tale benævnes foreningen ”RMK”.

1.1.1 Vedtægter

Foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside www.bunkermusik.dk

1.1.2 Bestyrelsen

Foreningen er ledet af en bestyrelse på 5-8 personer, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udforme regler og visioner for foreningen.

1.1.3 Daglig leder og ansatte

Indtil videre varetages den daglige drift af øvelokalerne, administration af medlemmerne samt diverse praktiske funktioner af foreningens formand, Claus.

1.1.4 Hjemmeside

Foreningens hjemmeside findes på adressen www.bunkermusik.dk.

Hjemmesiden indeholder informationer om foreningen, bestyrelsen og kontorets åbningstider - samt nyheder og oplysninger om kommende arrangementer. Det er også muligt at tilmelde sig ventelisten til et øvelokale ved at benytte hjemmesidens formular. Hjemmesiden opdateres af daglig leder.

2. Medlemskab

2.1 Nye medlemmer

Man kan indmeldes i foreningen på én af to måder:

1) Som nyt band eller ny solist, hvis man har stået på venteliste: Man tilbydes et øvelokale efter tur efterhånden som der bliver plads i foreningen

2) Som nyt bandmedlem, der erstatter et udmeldt bandmedlem eller supplerer eksisterende bandmedlemmer.

Når man får muligheden for et øvelokale i RMK skal man møde op på kontoret i åbningstiden.  Man får fremvist øvelokalet og har derefter en uge fra tilbuddet gives ellers går tilbuddet til anden på ventelisten.

2.1.1 Ventelisten

Interesserede musikere skal skrives op på foreningens venteliste til en plads i et øvelokale. Instruktioner findes på hjemmesiden. Ventelisten danner baggrund for indmeldelsen af nye bands og solister efterhånden som der bliver plads i øvelokalerne. Ventelisten revideres hvert halve år. Man skal besvare ventelistemails aktivt, ellers ryger man af ventelisten.

2.1.2 Nyt bandmedlem

Hvis et band får nye medlemmer kan disse indmeldes under forudsætning af at medlemmets tilknytning til bandet – og derved lokalet - kan dokumenteres. Dette gælder både nye medlemmer der 1) erstatter udmeldte bandmedlemmer og/eller 2) supplerer eksisterende bandmedlemmer.

2.2 Lokalekvoter

Bestyrelsen arbejder på at have minimum 10 personer indmeldt i lokalet. Kvoten for lokalerne er indført med det formål 1) at leve op den aftale der er indgået med Københavns Kommune om driftsstøtte samt 2) at sikre medlemmerne et lavt månedskontingent.

Der er ingen regler for maksimum antal medlemmer i lokalet.

2.3 Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker på kontoret efter aftale.

2.3.1 Medlemsblanket

Ved indmeldelse udfyldes en blanket med oplysninger om ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Desuden oplyses fødselsdato. Blanketten dateres og underskrives personligt af ansøgeren.

2.3.2 Betalingsservice (PBS)

Det er et krav for medlemskab, at man tilmeldes automatisk opkrævning via PBS (pengeinstitutternes betalingsservice). Tilmeldingen foretages på kontoret ved indmeldelse. Foreningen trækker automatisk årskontingent og månedskontingent via medlemmernes tilmeldte konti.

2.4.1 Årskontingent

Medlemmerne betaler hvert år 200 kroner i årskontingent for medlemskab i foreningen. Årskontingentet giver stemmeret ved foreningens generalforsamling og adgang til foreningens øvrige arrangementer. Der betales fuldt årskontingent for indeværende år uanset indmeldelses- og udmeldelsestidspunktet

2.4.2 Nøgledepositum

Ved udlevering af nøgle betales et nøgledepositum på 500 kroner. Nøgledepositummet tilbagebetales ved udmeldelse eller når medlemmet afleverer sin personlige nøgle.

2.4.4 Månedskontingent

Månedskontingentet er 200 kroner.

2.5 Opkrævning af månedskontingent

Månedskontingentet betales forud hver måned og opkræves af hvert enkelt medlem individuelt.

Det enkelte medlem opkræves automatisk via den PBS-tilmeldte konto. Dog vil et nyt medlem af administrative årsager først indgå i lokalets samlede betaling efter én måneds drift.

2.6 Ændringer i medlemsdata

Det er medlemmets eget ansvar at meddele administrationen, hvis der sker ændringer i medlemmets personlige data (fx adresseændringer, ny e-mail mm). Oplysningerne kan gives ved personlig henvendelse på kontoret eller fremsendes som e-mail. En forældet mailadresse er ikke en undskyldning for ikke at blive holdt informeret af foreningen.

2.7 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse eller daglig leder med minimum 1 måneds varsel. Dvs. at en udmeldelse gældende fra (fx) 1. maj skal varsles senest 31. marts. Der betales månedskontingent som hidtil indtil udmeldelsen træder i kraft. Ved udmeldelse afleveres nøglen og deposita udbetales.

2.8 Eksklusion

Foreningen kan eksludere medlemmer, der ikke lever op til foreningens krav og retningslinjer.  Dette gælder hvis et medlem:

  • Undlader at betale kontingenter (bestyrelsen fastsætter restancefrister)
  • Skader foreningens interesser eller anseelse
  • Udøver hærværk på foreningens faciliteter, herunder grov misvedligeholdelse af øvelokaler
  • At man bruger andres udstyr uden aftaler om udlån

Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion på et bestyrelsesmøde. Beslutningen kan dog efterprøves ved førstkommende generalforsamling, hvis dette begæres. Det skal i øvrigt understreges, at ekskluderede medlemmer stadig opkræves eventuelle restancer til foreningen.

3. Sikkerhed

3.1 Låsesystem

RMK har et analogt låsesystem, og medlemmernes nøgler er systemnøgler der passer til

1. lokale, 2. Gangareal, 3. Nedgangslem.

Hvis medlemmet undervejs i medlemskabet skifter øvelokale ændres nøglen til de nye adgangsforhold. Nøglen er personlig og må ikke udlånes til andre.

3.1.1 Tab af nøgle

Hvis den personlige nøgle bortkommer skal det meddeles kontoret der sørger for at nøglerne til den pågældende bunker laves om. 

(Her kan vi godt lave en tilskrivelse) Den tabte nøgle betyder tabt nøgledepositum, hvormed et nyt nøgledepositum på 500 kroner betales ved udleveringen.

3.2 Alarmsystem

RMK har et brandalarmssystem og der forefindes instruktioner/forskrifter i hvorledes dette skal betjenes. 

3.3 Forsikring

Medlemmerne er selv ansvarlige for at forsikre deres instrumenter og den øvrige musikudrustning, der opbevares i øvelokalerne. Ved henvendelse på kontoret kan man modtage vejledning om instrumentforsikringer. Foreningen fraskriver sig et hvert ansvar for skader på og tyveri af instrumenter, anden musikudrustning og øvrige personlige ejendele.

4. Regler for øvelokaler

4.1 Tidsrum for øvning

Der må øves i RMKs øvelokaler 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Der må dog ikke foretages overnatning. 

4.1.1 Fordeling af øvetider.

Øvelokalets brugere fastsætter og fordeler selv øvetiderne indbyrdes. I tilfælde af uenighed vil foreningens daglige leder fungere som mægler.

4.1.2 Gæster i lokalet.

Gæster må inviteres med i lokalet, under forudsætning af at der er mindst ét retsgyldigt medlem tilstede i lokalet, der bærer ansvaret for gæstens adfærd (her gælder også regler i henhold til 2.8, 4.1.5). Hvis samme gæstemusiker gæster lokalet for tit eller mere end 6 gange hvert kvartal, skal vedkommende meldes ind i foreningen.

4.1.3  Rygning i øvelokaler og på gangareal.

Der er totalt rygeforbud i alle RMKs lokaler og på gangarealerne. Rygning foregår udenfor.

4.1.5 Ansvar og hensyn

Det er strengt forbudt at låne eller benytte andre medlemmers instrumenter eller gear med mindre forudgående aftale med ejeren er indgået. Det forventes i øvrigt at man viser hensyn til lokalets øvrige brugere og ikke "fylder" lokalet med personlige ejendele, der ikke anvendes i forbindelse med musikalsk udfoldelse (øvelokalerne er ikke lageropbevaring). Ryd udstyr til siden, så lokalets næste brugere kan være der.

4.1.6 El-forbrug

Hvert øvelokale har sin egen el-gruppe på eltavlen i gangen. Dette dækker normalt behovet under almindelig øvning. Men vær dog opmærksom på ikke at tænde apparater, der bruger meget strøm - fx el-kedler og lignende - samtidigt.

Medlemmerne har adgang til el-skabet og udskiftning af sikringer uden for kontorets åbningstid. Der kan ringes efter daglig leder, hvis man ikke kan udskifte sikringer selv, men kan ikke forventes at daglig leder kan være der med det samme.

Sørg desuden for at spare på elektriciteten og sluk lyset og alt musikudstyr når du forlader lokalet. Et lavt el-forbrug i foreningen betyder på lang sigt (lavere udgifter for medlemmerne) og et grønt miljø.

4.2 Vedligeholdelse

4.2.1 Oprydning

Lokalets brugere er ansvarlige for den daglige oprydning i lokalet. Almindeligt affald (emballage mm) kan lægges i de opstillede affaldsbeholdere i øvelokalerne.  Større effekter, storskrald og lignende SKAL køres på genbrugspladsen. Udstyr og affald til genbrug skal medlemmerne selv bortskaffe. Der må ikke lægges affald på fællesarealerne! 

4.2.2 Rengøring

Lokalets brugere er ansvarlige for at rengøre øvelokalet. Støvsuger er i indhakket ved den midterste dør.

4.2.3 Udluftning

Der er automatisk udluftning i øvelokalerne. 

4.2.4 Indretning og udsmykning

Der må hænges plakater og anden udsmykning op i lokalet, så længe der ikke sker unødig slitage på vægge og lofter. Desuden skal brandalarmen skal være fri for effekter. 

4.2.5 Skader og mangler

Skader eller mangler i lokalerne (fx defekte lysstofrør eller radiator, skader på isoleringsplader mm.) meddeles daglig leder pr. e-mail eller telefon. Daglig leder sørger for at udbedre fejlen og/eller tilkalde kvalificerede håndværkere. Forsøg ikke selv at udbedre skader på inventar eller installationer, men vent på professionel hjælp.

5. Øvrige regler

5.1 Ophold på fællesarealer

Fællesarealerne er til fri afbenyttelse for foreningens medlemmer. Efterlad ikke instrumenter eller øvrige musikudrustning på gangarealerne.

5.1.1. Toiletforhold  

RMK ikke har noget toilet, men har muligheden for at låne fælledparkens offentlige toilet året rundt. Nøglen til toilettet hænger ved siden af opslagstavlerne. Det er yderst vigtigt at man husker at låse toilettet efter brug.

5.1.2 Sækkevogne.

Der er opsat en sækkevogn i hvert bunkerkompleks. Disse kan benytte til transport af udstyr og andet. 

5.1.3 Rengøring

Rengøring på fællesarealer og gangarealer foretages af medlemmerne og den daglige leder.

5.2 Rygning på gangarealer

Det er IKKE tilladt at ryge på gangarealerne.

5.3 Personlige opslag

Personlige opslag, reklamefoldere eller øvrige meddelelser skal hænges på opslagstavlerne på gangarealerne med en dato på opslaget.  Opslaget nedtages efter behov.

Kunst og udsmykning af gangarealerne må kun ske efter aftale med daglig leder og godkendelse af bestyrelsen.