Medlemsregler

Regler for medlemskab af Rytmisk Musik København

1.1 Vedtægter

RMK bygger på foreningens vedtægter. De findes her.

1.2 Bestyrelsen

Foreningen er ledet af en bestyrelse på 5-8 personer, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udforme regler og visioner for foreningen.

1.3 Daglig leder og ansatte

Pt. varetages den daglige drift af øvelokalerne, administration af medlemmerne samt diverse praktiske funktioner af bestyrelsesmedlem Claus Gammelby. Jesper Krüger modtager honorar for kassererposten. 

1.4 Kontakt med medlemmer

Kontakten mellem RMK og medlemmer foregår på mail via daglig leder og bestyrelsen i RMK.

2. Medlemskab

2.1 Nye medlemmer

Man kan indmeldes i foreningen på én af følgende måder:

 • Som nyt band eller ny solist, hvis man har stået på ventelisten.
 • Som nyt bandmedlem, der erstatter et udmeldt bandmedlem eller supplerer eksisterende bandmedlemmer.
 • Som passivt medlem ved betaling af årskontingent. Ønsker du passivt medlemskab, kontakt da daglig leder.

Når man bliver tilbudt et øvelokale i RMK får man fremvist øvelokalet og har derefter en uge til at beslutte sig. Takker man nej til øvelokalet går tilbuddet til den næste på ventelisten, og man fjernes herefter fra ventelisten.

2.2 Ventelisten

Interesserede musikere skal skrive sig på foreningens venteliste til øvelokale her. Ventelisten danner baggrund for indmeldelsen af nye bands og solister efterhånden som, der bliver plads i øvelokalerne.

Ventelisten revideres hvert halve år ved udsendelse af en mail, hvor man bedes bekræfte sin fortsatte interesse i at stå på ventelisten. Besvares ventelistemailen ikke med at aktivt tilsagn, fjernes man af ventelisten.

2.1.2 Nyt bandmedlem

Hvis et band får nye medlemmer skal disse indmeldes under forudsætning af at medlemmets tilknytning til bandet – og derved lokalet - kan dokumenteres. Dette gælder både nye medlemmer, som erstatter udmeldte bandmedlemmer og/eller supplerer eksisterende bandmedlemmer.

2.1.3 Definition af bands

To eller flere medlemmer, der spiller sammen, kan betegnes som et band. Bands med eget trommesæt skal tælle minimum tre medlemmer.

2.1.4 Definition af solister

Solister er ét medlem, som øver for sig selv på sit eget udstyr og/eller RMK's sanganlæg.

2.3 Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker på kontoret efter aftale.

2.3.1 Medlemsblanket

Ved indmeldelse opgives oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato.

2.3.2 Betalingsservice (BS)

Det er et krav for medlemskab, at man tilmeldes automatisk opkrævning via BS (pengeinstitutternes betalingsservice). Tilmeldingen foretages på kontoret ved indmeldelse. Foreningen trækker automatisk årskontingent og månedskontingent via medlemmernes tilmeldte konti.

2.4.1 Årskontingent

Medlemmerne betaler hvert år kr. 200,00 i årskontingent for medlemskab i foreningen. Årskontingentet giver stemmeret ved foreningens generalforsamling og adgang til foreningens øvrige arrangementer og medlemsfordele. Der betales fuldt årskontingent for indeværende år uanset indmeldelses- og udmeldelsestidspunktet.

2.4.2 Månedskontingent

Månedskontingentet er kr. 200,00. Månedskontingentet betales forud hver måned og opkræves individuelt af hvert enkelt medlem.

Det enkelte medlem opkræves automatisk via den BS-tilmeldte konto. Afvisning eller udeladelse af kontingentbetaling medfører udmeldelse af RMK med krav om betaling af restance.

2.5 Nøgle og depositum

Ved udlevering af nøgle betales et nøgledepositum på kr. 500,00. Nøglen er personlig og må ikke udlånes.

Nøgledepositummet tilbagebetales via bankoverførsel efter aflevering af nøgle. 

2.5.1 Tab af nøgle

Hvis den personlige nøgle bortkommer skal det straks meddeles daglig leder.

Den tabte nøgle betyder tabt nøgledepositum. Medlemmet betaler nyt nøgledepositum på kr. 500,00 ved udleveringen af ny nøgle, samt et administrationsgebyr på kr. 500,00 

Administrationsgebyret refunderes ikke ved indlevering af nøgle(r).

2.6 Ændringer i medlemsdata

Det er medlemmets eget ansvar at meddele RMK, hvis der sker ændringer i medlemmets personlige data (fx adresseændringer, ny e-mail mm). Oplysningerne skal fremsendes som e-mail til daglig leder. En forældet mailadresse er ikke en undskyldning for ikke at blive holdt informeret om aktiviteter foreningen.

2.7 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse eller daglig leder. Varsel for opsigelse er løbende måned plus 30 dage. Dvs. at en udmeldelse gældende fra fx 1. maj skal varsles senest 31. marts. Der betales månedskontingent som hidtil indtil udmeldelsen træder i kraft. Ved udmeldelse afleveres nøgle, hvorefter depositum tilbagebetales.

2.8 Eksklusion

Foreningen kan eksludere medlemmer, der ikke lever op til foreningens regler og vedtægter. Dette gælder fx hvis et medlem:

 • Undlader at betale kontingenter (bestyrelsen fastsætter restancefrister)
 • Udebliver fra RMK's årlige generalforsamling uden gyldig grund.
 • Skader foreningens interesser og anseelse eller modarbejder foreningens formål 
 • Udøver hærværk på foreningens faciliteter, herunder grov misvedligeholdelse af øvelokaler
 • Undlader at overholde foreningens medlemsregler (dem du læser netop nu).

Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion på et bestyrelsesmøde. Beslutningen kan efterprøves ved førstkommende generalforsamling, hvis dette begæres. Det skal i øvrigt understreges, at ekskluderede medlemmer opkræves eventuelle restancer til foreningen.

2.9 Undervisning i RMK

Det er ikke tilladt at drive indtægtsgivende undervisning i lokalerne, da RMK modtager et stort kommunalt tilskud til øvelokaledrift. Brugen af øvelokalerne er forbeholdt medlemmerne af RMK til øvning.

3. Sikkerhed

3.1 Låsesystem

RMK har et analogt låsesystem, og medlemmernes nøgler er systemnøgler der passer til

1. Lokale, 2. Gangareal, 3. Nedgangslem.

Nøglen er personlig og må ikke udlånes til andre.

3.2 Alarmsystem

RMK har et brandalarmssystem og der forefindes instruktioner i indgangsaprtiet om, hvorledes dette skal betjenes. 

3.3 Forsikring

Medlemmerne er selv ansvarlige for at forsikre deres instrumenter og den øvrige musikudrustning, der opbevares i øvelokalerne. Ved henvendelse til daglig leder kan man få information om instrumentforsikringer via RMK. Foreningen fraskriver sig et hvert ansvar for skader på og tyveri af instrumenter, anden musikudrustning og øvrige personlige ejendele.

4. Om brugen af øvelokalerne

4.1 Lokalekvorter

Bestyrelsen skal sikre et passende antal medlemmer i hvert lokale og minimum 10 personer. Der er ingen regler for maksimum antal medlemmer i lokalet.

4.2 Regler for brugen af lokalerne

 • Stil altid jeres grej ud til siderne efter brug, så der bliver bedst mulig plads til lokalets øvrige medlemmer. Tal sammen bands og solister imellem om individuelle behov og indretning.
 • Det er strengt forbudt at benytte andre medlemmers instrumenter/grej med mindre forudgående aftale med ejeren er indgået!
 • Der må kun være grej i lokalerne som benyttes til øvning – øvelokalerne er ikke lageropbevaring. Det er bestyrelsens ret og opgave at anvise den bedste udnyttelse af pladsen i lokalet.
 • PA og øvrigt udstyr som RMK har opstillet i lokalerne må ikke fjernes.

4.3 Gæster/ikke-medlemmer i lokalerne

 • Øvelokalerne må kun benyttes af RMK’s medlemmer.

 • Det er dog muligt at have gæster på besøg: Fx hvis man afprøver nye bandmedlemmer. Ligeledes er det muligt for bands at have gæstemusikere med, hvis dette ønskes.

 • Solister må ikke have gæster med i lokalerne.

 • I alle tilfælde skal det være i begrænset omfang, og det skal altid meldes på forhånd på mail til daglig leder med oplysning om tidspunkt for besøget og navnet på gæsten.

 • Gæstemusikere skal spille på eget gear.

 • Træffes uanmeldte gæster i lokalerne, kan dette føre til ekslusion af værten og dennes band, jf. pkt. 2.8.

4.4 Tidsrum for øvning

Der må øves i RMKs øvelokaler 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Der må ikke overnattes i bunkerne. 

4.5 Fordeling af øvetider

Øvelokalets brugere fastsætter og fordeler selv øvetiderne indbyrdes i lokalet. Øvetider skal bookes i lokalets kalendersystem. Bands har fortrinsret til aftentider, og solister kan ikke forvente faste aftaler om aftentid.

Selvom der er aftaler om faste øvetider i lokalet skal disse bookes i kalenderen. Hvis en fast øvetid ikke er booket 72 timer før tiden starter, kan tiden bookes af andre i lokalet - også solister.

4.6 Oprydning og rengøring

Lokalets brugere er selv ansvarlige for den daglige oprydning og rengøring i lokalet. Almindeligt affald (emballage mm) skal smides ud i de opstillede skraldespande i øvelokalerne, som efter behov tømmes i affaldsbeholderne ved indgangen til bunker 119. Støvsuger findes i indhakket ved lokale midt for. Der findes ekstra støvsugerposer ved maskinen. I modsat fald kontakt daglig leder.

Større effekter, storskrald og lignende skal på genbrugspladsen. Det er medlemmernes eget ansvar at fjerne affald og storskrald.

Der må ikke henstilles effekter på fællesarealerne! Brandvæsnet kommer jævnligt på uanmeldte besøg, og findes der effekter på gangene der hindrer flugt eller skaber brandfare kan brandvæsnet i værste fald lukke foreningen.

4.8 Indeklima

Der findes tre maskiner i øvelokalerne, som ved konstant drift sikrer det behagelige indeklima. Der er en luftudskifter, en affugter tilsluttet afløb i gulvet og en varmepumpe. Disse bør i udgangspunktet altid køre! Hvis I slukker for dem - husk så at tænde igen, når I forlader lokalet. Når lokalet forlades skal varmepumpen være indstillet til 19 gr. 

4.9 Indretning og udsmykning

Der må hænges plakater og anden udsmykning op i lokalet, så længe der ikke sker unødig slitage på vægge, lofter og lydisolering. Brandalarmen skal være fri for effekter.

5. Øvrige regler

5.1 Ophold på fællesarealer

Fællesarealerne er passage for foreningens medlemmer og deres adgang til øvelokalerne. Efterlad ikke instrumenter eller øvrige effekter på gangarealerne.

5.2 Toiletforhold  

RMK har særlig tilladelse til at benytte det offentlige toilet ved Eventyrkiosken uden for almindelig åbningstid. Der findes en nøgle til toilettet i indgangen til bunkerne ved siden af el-tavlen.

Det er yderst vigtigt at holde toilettet i pæn stand, og huske at låse toilettet efter brug!

5.3 Sækkevogn

Der er placeret en sækkevogn i hvert bunkerkompleks. Denne kan benyttes til transport af udstyr og andet. Husk at stille den tilbage efter brug!

5.4 Rengøring af fællesområder

Rengøring på fællesarealer og gangarealer foretages af den daglige leder.

5.6 Rygning på gangarealer

Det er ikke tilladt at ryge i øvelokalerne og på gangarealerne.

5.7 Personlige opslag på fællesarealer

Personlige opslag, reklamefoldere eller øvrige meddelelser må kun hænges på opslagstavlerne på gangarealerne med en dato på opslaget. Opslaget nedtages efter behov.

Kunst og udsmykning af gangarealerne skal godkendes af bestyrelsen.

6. Daglig kontakt til medlemmer

Som nævnt foregår kontakten mellem RMK og medlemmer via mail. Når mails fra RMK udstikker svarfrister ift. konkrete forslag og spørgsmål, forventes det at medlemmer responderer indenfor fristen. Ved undladt svar opfattes det som medlemmets samtykke ift. bestyrelsens forslag, beslutning og efterfølgende handling.

7. Medlemsansvar

Medlemmer er selv ansvarlige for at kende til og overholde RMK’s regler og vedtægter. Dette er en forudsætning for medlemskab af foreningen.

8. Fejl og mangler

Fejl og mangler på udstyr og maskiner opstillet af RMK meddeles til daglig leder.

God fornøjelse i Rytmisk Musik København.